Archives‎ > ‎2011‎ > ‎

Senate Profile

                 Saurabh Doiphode                                       Prathamesh Kini
                   Saurabh Doiphode                                    Prathamesh Kini
                General Secretary                                Joint General Secretary
               saurabhrd[at]yahoo[dot]com                              prath17kini[at]gmail[dot]com
                          9820917505                                                        9920992313


              Chiranjeev Anand                            Vivek Nhattuvetty
                      Chiranjeev Anand                               Vivek Nhattuvetty
                  Event Coordinator                               Event Coordinator
        chiranjeev[dot]nine11[at]gmail[dot]com                  vivek[dot]9967[at]gmail[dot]com
                            9920864837                                                     9757333586


                     Sumedh Ambokar                                   Akshat Sandh
                         Sumedh Ambokar                                   Akshat Sandh
                          Treasurer                                  Sponsorship Coordinator
                   sumedh0192[at]gmail[dot]com                 akshat[dot]sandh[at]gmail[dot]com
                               9867195064                                                    9869863636
                                         Deep Shah                     Shweta Khushu
                                Deep Shah                                   Shweta Khushu
                           Website Manager                            Publicity Manager
                            deepshah[at]live[dot]com                   shweta[dot]khushu[at]gmail[dot]com
                                     9819697698                                                  9699948254
              


                          Priyanka Padmanabhan                                        Sneha Kamath                                         Ridham Mehta
                                                                                                                                                                                                                        
                             Priyanka Padmanabhan                                           Sneha Kamath                                 Ridham Mehta
                                   Publicity Manager                                             Project Manager                           Sponsorship Manager
                      priyanka[dot]91092[at]gmail[dot]com                     kamath5sneha[at]gmail[dot]com         ridham[dot]mehta029[at]gmail[dot]com
                                       9833113200                                                             9769265659                                          9029759139                                                          


                            Sagar Gupta- Procurement Manager
                            Nachiket Kulkarni- Project Manager
                            Pranav Panchal- Materials Manager                                                  Technical Senate

              
                              Suyog Patil                                           Parita Pooj
                                             Suyog Patil                                                 Parita Pooj                                                              
                                patilsuyog12[at]yahoo[dot]in                                    pari[dot]pooj[at]gmail[dot]com
                                              9768615771                                                            9969924363


                                                                                                            Dharmendra Hingu
                                          Bhavi Jagwani                                        Dharmendra Hingu                                 
                           jagwani[dot]bhavi[at]gmail[dot]com                        dharmendra[dot]hingu[at]gmail[dot]com              
                                                                                                              9022349726


                            Jugal Panchal
                            Pratik Dhage
                            Mahesh Latey


                                   

Comments